>
Descripció general

Què és l'ATM Camp de Tarragona?

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona està integrat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, els ajuntaments de Tarragona, Reus, Valls, Falset, Calafell, Cambrils, Salou i Vila-seca, i els consells comarcals de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

L’àmbit territorial del consorci, comprèn els 132 municipis de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès amb una població aproximada de 637.00 habitants.

Constitució

RESOLUCIÓ PTO/3843/2003, de 4 de desembre, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 28 d’abril de 2003, pel qual es constitueix el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i se n’aproven els Estatuts. Publicat al DOGC núm. 4033 de 18 de desembre de 2003.

ACORD GOV/93/2010, d’11 de maig, d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona. Publicat al DOGC núm. 5637 de 27 de maig de 2010.

ANUNCI del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, sobre actualització de l’annex I dels seus Estatuts. Publicat al DOGC núm. 5918 de 12 de juliol de 2011.

ACORD GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

Finalitat

La finalitat amb què es constitueix el Consorci és la de coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial del Camp de Tarragona.

Integrants del Consorci del Transport Públic del CdT

Localització

icon_location

Centre d'Atenció al Client

ATM Camp de Tarragona
Estació d'autobusos
C/ Pere Martell, 1

43005 Tarragona

info@ atmcamptarragona.cat

icon_location

Seu social

ATM Camp de Tarragona
C/ d'Anselm Clavé, 1


43004 Tarragona

Tel. 900 828 555 Fax 977 238 864

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona està format pels següents òrgans de govern, gestió, consulta i assessorament.

Òrgans

Els òrgans del Consorci són els següents:
a) De govern:
President o presidenta.
Consell d’Administració.
Comitè Executiu.
b) De gestió:
Gerent
c) Òrgans de consulta i participació:
Consell territorial de la mobilitat de l’ATMCT.
d) Òrgans d’assessorament:
Comissió tècnica d’operadors de transport públic
Comissió d’Assessorament Jurídic.
Comissió Tècnica.
Comissió Econòmica.

Òrgans de govern

President o presidenta: és el conseller o la consellera del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori o persona que designi.
Consell d’Administració: és l’òrgan rector del Consorci, el qual dirigeix de manera col·legiada.
Comitè Executiu: és l’òrgan reduït de direcció i administració del Consorci, i és constituït per vuit membres que han de ser membres del Consell d’Administració.

Òrgans de gestió

Gerent: El gerent desenvolupa la gestió ordinària del Consorci i és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president.

Òrgans de consulta i de participació

Consell territorial de la mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona: és l’òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat en l’àmbit competencial de l’ATM del Camp de Tarragona.

Òrgans d’assessorament

 • Comissió tècnica d’operadors de transport públic
 • Comissió d’Assessorament Jurídic
 • Comissió Tècnica
 • Comissió Econòmica

La Comissió tècnica d’operadors de transport públic és l’òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic i econòmic.

La Comissió d’Assessorament Jurídic, la Comissió Tècnica i la Comissió Econòmica duen a terme les activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de govern del Consorci. La seva composició ha de ser determinada pel Consell d’Administració, garantint la participació de les administracions consorciades.

Secretaria

Segons els estatuts, el Consorci ha de comptar amb una secretaria el responsable de la qual actua com a secretari del Consell d’Administració i del Comitè Executiu.

Organigrama

Membres Consell d’Administració (a 20 de desembre de 2021)

Presidenta
Mercè Rius Serra

Vicepresidents
Jordi Fortuny Guinart
Marina Berasategui Canals

Vocals
Benjamín Cubillo Vidal
Josep M. Fortuny Olivé
Trinitat Castro Salomó
David Prat Soto
Teresa Pallarès Piqué
Laia Sas i Sabaté
Àngel Cortadelles Bacaria
Lluis Angosto Poza
Ramon Font Herrera
David Paul Chatelain Lucena
Pere Granados Carrillo/ David González Cardeña
Xavier Farriol i Roigés
Ramon Ferré Solé
Joan Sans Freixas
Josep Jaume Corsellas Corbella

Secretari observador
Joan Sabaté Borràs

Secretari
Miquel Àngel Bru Esteban

Membres Comitè Executiu (a 20 de desembre de 2021)

Presidenta
Trinitat Castro Salomó

Vocals
Benjamín Cubillo Vidal
Josep M. Fortuny Olivé
Trinitat Castro Salomó
David Prat Soto
Xavier Puig Andreu
Marina Berasategui Canals
Ramon Font Herrera
Xavier Farriol i Roigés

Secretari
Miquel Àngel Bru Esteban

Gerenta (a 3 de gener de 2021)
Eugenia Doménech Moral

Les funcions que corresponen al Consorci, tal com es defineixen als seus Estatuts i sempre referides al seu àmbit territorial d’actuació, són les següents:

 • a) Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten.
 • b) Elaboració de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic.
 • c) L’elaboració, la tramitació i l’avaluació del pla director de mobilitat.
 • d) L’emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
 • e) La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau.
 • f) Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.
 • g) Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l’estructura de gestió.
 • h) Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors.
 • i) Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic entre la població.
 • j) El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
 • k) L’elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport.
 • l) Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu.
 • m) Establiment de relacions amb altres Administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts.
 • n) L’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat.
 • o) L’elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes.

Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions consorciades poden acordar que el Consorci assumeixi funcions en altres matèries complementàries de les enunciades anteriorment.