Iconos cabecera

Destaquem

 • A l’Aeroport i al tren en bus A l’Aeroport i al tren en bus
  Horaris bus Aeroport de Reus i estació tren AVE

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

Estructura organizativa

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona està format pels següents òrgans de govern, gestió, consulta i assessorament.

Òrgans

Els òrgans del Consorci són els següents:
 • a) De govern:
  President o Presidenta.
  Consell d’Administració.
  Comitè Executiu.
 • b) De gestió:
  Gerent.
 • c) Òrgans de consulta i participació:
  Consell territorial de la mobilitat de l’ATMCT
 • d) Òrgans d'assessorament:
  Comissió tècnica d'operadors de transport públic
  Comissió d’Assessorament Jurídic.
  Comissió Tècnica.
  Comissió Econòmica.

Òrgans de govern

 • President o Presidenta: és el conseller o la consellera de Política Territorial i Obres Públiques o persona que designi.
 • Consell d’Administració: és l’òrgan rector del Consorci, el qual dirigeix de manera col·legiada.
 • Comitè Executiu: és l’òrgan reduït de direcció i administració del Consorci, i és constituït per vuit membres que han de ser membres del Consell d’Administració.

Òrgans de gestió

 • Gerent: El gerent desenvolupa la gestió ordinària del Consorci i és nomenat pel Consell d’Administració a proposta del president.

Òrgans de consulta i de participació

Consell territorial de la mobilitat de l’ATM del Camp de Tarragona: és l'òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers i de la mobilitat en l'àmbit competencial de l'ATM del Camp de Tarragona.

Òrgans d’assessorament

 • Comissió tècnica d'operadors de transport públic
 • Comissió d’Assessorament Jurídic
 • Comissió Tècnica
 • Comissió Econòmica

La Comissió tècnica d'operadors de transport públic és l'òrgan d’assessorament del Consorci en qüestions de caràcter tècnic i econòmic.

La Comissió d’Assessorament Jurídic, la Comissió Tècnica i la Comissió Econòmica duen a terme les activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, respectivament, que requereixin els òrgans de govern del Consorci. La seva composició ha de ser determinada pel Consell d’Administració, garantint la participació de les administracions consorciades.

Secretaria

Segons els estatuts, el Consorci ha de comptar amb una secretaria el responsable de la qual actua com a secretari del Consell d’Administració i del Comitè Executiu.

Organigrama

Membres Consell d’Administració (a 29 d’abril de 2016)

President
Pere Padrosa Pierre - CV

Vicepresidents
Begoña Floria Eseberri
Marc Arza Nolla

Vocals
Òscar Peris i Ródenas
Trinitat Castro Salomó
Josep Maria Fortuny Olivé
Benjamin Cubillo Vidal
Xavier Hormigós Mesa
Fernando Fargas Moreno
Dolors Murillo Cabré
Francesc Anguela Bonet
Yolanda Quilez Castán
Pere Granados Carrillo
Xavier Farriol Roigés
Ramon Ferré Solé
Joan Lapuente Lladó
Pere Virgili Dominguez

Secretari observador
Jordi Sierra Viu

Secretari
Miquel Àngel Bru Esteban

Membres Comitè Executiu (a 29 d’abril de 2016)

Presidenta
Trinitat Castro Salomó - CV

Vocals
Begoña Floria Eseberri
Marc Arza Nolla
Francesc Anguela Bonet
Yolanda Quilez Castán
Benjamin Cubillo
Josep Maria Fortuny Olivé
Xavier Hormigos Mesa

Secretari
Miquel Àngel Bru Esteban

Gerent (a 29 d'abril de 2016)

Joan Manrubia Gibert - CV

 
Carrer d' Anselm Clavé, 1 43004 Tarragona