>
Text Legal

Text Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

El Consorci no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, a l’adreça electrònica:

seguretat@atmcamptarragona.cat seguretat arrova atmcamptarragona punt cat
o a l’adreça postal del Consorci:

Anselm Clavé, 1
43004 Tarragona
© ATM Camp de Tarragona